RODO

Współadministratorami Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia szkoleń,
informowania o eventach i inicjatywach rekrutacyjnych oraz prowadzenia procesów
rekrutacyjnych są następujące spółki:

 • Daftcode Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie(00 – 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Skriware Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie(01 – 217) przy ul.Kolejowej 19 / 21
 • Straal Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie(00 – 844) przy Pl.Europejskim 1
 • Daftmobile Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie(00 – 844) przy Pl.Europejskim 1
 • DaftCafe Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie(02 – 672) przy ul.Domaniewskiej 34A
 • El Passion Next Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 844) przy Pl.Europejskim 2

Łącznie jako „Spółki z Grupy”.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki z Grupy na podstawie:

1. Twojej zgody, w celu:

 • rozpatrzenia Twojego zgłoszenia na szkolenie lub event
 • prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji
 • informowania Cię o bieżących inicjatywach Spółek z Grupy

2. prawnie uzasadnionych interesów Spółek z Grupy, tj.:

 • interesu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń i w celu obrony naszych praw (w celu wykonywania praw przysługujących Spółkom z Grupy)
 • interesu w zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeb Spółki wynikających z przepisów prawa (w celach dowodowych);
 • interesu w informowaniu Cię o nowych ofertach pracy, organizowanych przez nas eventach oraz aktualności z życia Spółki (w celu utrzymywania bieżącej relacji z Tobą), jeżeli wyraziłeś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach i otrzymywania od nas tego rodzaju informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych określonych w formularzu i zawartych w CV jest konieczne dla rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi nam ocenę twojego zgłoszenia i w konsekwencji nie będziemy mogli zaprosić Cię do udziału w rekrutacji.

Odpowiedzialność współadministratorów

Bardzo często Spółki z Grupy poszukują jednocześnie osób o bardzo zbliżonych kwalifikacjach, na podobne stanowiska. W związku z tym, proces rekrutacyjny jest mocno scentralizowany, a Spółki z Grupy działają jako współadministratorzy Twoich danych osobowych. W rezultacie, w drodze wzajemnych ustaleń, Spółki z Grupy określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wykonywania obowiązków administratora danych, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, Spółki z Grupy ustaliły, że Daftcode Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za:

 • zbieranie na rzecz współadministratorów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji oraz prowadzenia komunikacji spełnianie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich współadministratorów zapewnianie podstawy prawnej przekazywania danych poza EOG, jeżeli Spółki z Grupy zdecydują się powierzyć przetwarzanie danych zawartych w bazie HR podmiotowi w państwie trzecim
 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych występowanie w charakterze wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą Niezależnie od powyższego, Straal jest uprawniony do zbierania w.w. zgód, spełniania obowiązku informacyjnego, zawierania umów powierzenia i występowania w roli punktu kontaktowego we własnym zakresie.W pozostałym zakresie Spółki z Grupy samodzielnie wypełniają swoje obowiązki jako administratorzy danych.

Twoje Prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które prowadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres [email protected] W takim wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Spółek z Grupy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź też gdy konieczność przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszeń do udziału w procesie rekrutacji a także po jego zakończeniu, przez okres, który ustalamy na podstawie następujących kryteriów:

 • czy będziemy w przyszłości rekrutować na podobne stanowiska, które mogą Cię zainteresować
 • czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Twoje dane będą usuwane w przypadku wycofania przez Ciebie zgody/zgód na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały, bądź nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np.: gdy przestaniesz wyrażać chęć udziału w naszych przyszłych rekrutacjach). Spółki z Grupy nie udostępniają Twoich danych innym podmiotom, choć w pewnych okolicznościach Spółki z Grupy mogą być zobowiązane do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli zostanie do nas skierowane takie żądanie, o ile istnieje podstawa prawna udostępnienia takich danych (np.:
nakaz sądowy).

Powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz dostarczają oprogramowanie do zarządzania procesem rekrutacji (np.: do zarządzania bazą HR). W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Spółka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, w postaci wyboru podmiotu certyfikowanego w ramach programu Privacy Shield (w przypadku transferu danych do USA), bądź podpisania umowy w formie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto informujemy, że masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim jest ono oparte na
  prawnie uzasadnionym interesie;
 • przenoszenia danych do innego administratora;
 • oraz wniesienia skargi do organu nadzoru.

RODO | ENG

The following companies are acting as joint controllers of your personal data for the purpose of organising trainings, informing about events and group initiatives and for recruitment purposes:

 • Daftcode Sp.z o.o. with its registered seat in Warsaw(00 – 844) at Pl.Europejski 1
 • Skriware Sp.z o.o. with its registered seat in Warsaw(01 – 217) at ul.Kolejowa 19 / 21
 • Straal Sp.z o.o. with its registered seat in Warsaw(00 – 844) at Pl.Europejski 1
 • Daftmobile Sp.z o.o. with its registered seat in Warsaw(00 – 844) at Pl.Europejski 1
 • DaftCafe Sp.z o.o. with its registered seat in Warsaw(02 – 672) at ul.Domaniewska 34A
 • Usertive Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00 – 844) at Pl.Europejski 2

Jointly as „Group Companies”.

The company will process your personal data on the following legal bases:

1. consent, for the purpose of:

 • processing your application for event or training
 • processing your current recruitment applications and for future recruitment
 • informing you about current initiatives of Group Companies

2. Group Companies’ legitimate interests, i.e:

 • our interest in defending potential legal claims, should such arise in the future (for the purpose of exercising our legal rights);
 • our interest in securing information in the event that such need arises based on provisions of law (for evidentiary purposes);
 • our interest in keeping you informed about new job offers, events organized by the Company and other ongoing activities (for the purpose of keeping an ongoing relationship with you), provided that you expressed the will to take part in future recruitment and to receive such communication. Provision of your personal data through application form and in the attached CV is necessary in order for us to process your application. If you don’t provide the data we will not be able to invite you to take part in our recruitment process.

Joint controllers’ responsibilites

Very often Group Companies run multiple recruitment processes simultaneously, while
searching for candidates with comparable qualifications for similar positions. Because of that,
the recruitment process is highly centralised and Group Companies are acting as joint
controllers with respect to your personal data. As a result, the companies jointly determined
their respective responsibilities for compliance with data protection obligations. In particular
the Group Companies have decided that Daftcode sp. z o.o. is responsible for:

 • collecting consent for processing of personal data for current and future recruitment projects and for communication with individuals on behalf of all the joint controllers
 • fulfilling information obligation on behalf of joint controllers
 • ensuring legal basis for data transfer outside the EEA, should Group Companies decide to entrust the processing of data in the HR database to an entity in a third country
 • conclusion of data processing agreements when data are entrusted to processors for recruitment purposes
 • acting as a common point of contact for individuals whose data are processed.Notwithstanding the above, Straal is entitled to collect aforementioned consents, acting as contact point, conclude data processing agreements and to fulfil information obligations itself. All the other obligations remain with individual Group Companies as data controllers.

Your rights

You have the right to object to the processing based on our legitimate interest – you can exercise your right by contacting us at [email protected] If you do so, we will stop processing your data for the purposes listed above, unless we are able to prove that legally justified bases exist, which override your rights and interests, or that your data is necessary for the purpose of establishing, defense and exercise of legal claims, or when we have an obligation to keep your data based on binding provisions of law. We process your data for the duration of recruitment process.

We may process your data for a longer period, established based on the following criteria:

 • whether we are planning to recruit for similar positions in the future, which you might find of interest;
 • if you consented to processing of your data for future recruitment;
 • whether processing of your personal data is necessary for defense of potential future claims.

Your data will be deleted if you withdraw your consent, object to the processing based on legitimate interest of if we establish that your data is outdated or no longer necessary for the purpose of collection (e.g. if you stop expressing your will to take part in future recruitment). We do not make your data available to third parties. However, we may sometimes have to share your personal data with competent authorities (in particular the police or prosecution service), if they approach us with such a request, provided that there exists an appropriate legal basis for making your personal data available to them (e.g. a court order).

We entrust the processing of your personal data to entities, which provide us with hosting services and recruitment management software (e.g. HR database). In the event that we entrust the processing of your personal data to entities outside the European Economic Area, we make sure that appropriate safeguards are in place. In particular we ensure that the entity is self-certified within the Privacy Shield programme (in case of transfers to the USA) or conclude a data transfer agreement based on Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission.

Moreover, you have the right to:

 • access your data and obtain a copy thereof;
 • rectification (correction), erasure and restriction of processing;
 • object to the processing of your data;
 • data portability;
 • file a complaint with data protection authority.
Get started Contact sales