Regulamin Usługi Straal Payment Gateway

Nowy regulamin usługi (obowiązuje od 14.03.2019)

Definicje

Dokumentacja Techniczna dokumentacja określająca funkcjonalności Rozwiązania Technicznego oraz instrukcje implementacji Rozwiązania Technicznego w systemie Merchanta.
Dostawca dostawca usług płatniczych lub instytucja płatnicza w rozumieniu Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej Dyrektywę 97/5/WE, który uzyskał stosowne zezwolenia na taką działalność w jednym z państw członkowskich UE oraz zawarł umowę o współpracy ze Straal.
Dzień Roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub innych dni wskazanych przez Straal.
Istotne Naruszenie oznacza:
 1. opóźnienie w zapłacie za Usługi ze strony Merchanta trwające dłużej niż 2 (dwa) miesiące;
 2. wykorzystanie dostarczanego przez Straal Rozwiązania Technicznego niezgodnie z przeznaczeniem;
 3. dokonywania przez Merchanta agregacji lub dalszej odsprzedaży Rozwiązania Technicznego na rzecz podmiotów trzecich;
 4. sytuację, gdy powszechnie dostępne informacje o Merchancie wskazują na trudną sytuację finansową Merchanta, co znacząco zwiększa ryzyko jego niewypłacalności;
 5. rozwiązanie umów pomiędzy Straal a Dostawcami, z którymi Straal miał podpisane umowy w zakresie obsługi płatności danego Merchanta;
 6. rozwiązanie umowy/umów pomiędzy Merchantem a Dostawcą z przyczyn leżących po stronie Merchanta.
Karta Informacyjna wszelkie formularze przekazywane przez Merchanta do Straal przed zawarciem Umowy zawierające wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, w szczególności służące do rejestracji Merchanta w Rozwiązaniu Technicznym, systemach Straal oraz systemach Dostawców, w tym przekazywane za pomocą formularza on-boardingowego na stronie www Straal.
Klient podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi na rzecz Merchanta z wykorzystaniem płatności elektronicznych obsługiwanych przez Straal.
Konto Merchanta oznacza indywidualne konto Merchanta w aplikacji Straal, w tym w szczególności dedykowaną dla Merchanta stronę w aplikacji Straal, która służy do zarządzania transakcjami, sprawdzania statusów płatności oraz generowania statystyk i raportów sprzedaży.
Merchant przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który zawarł Umowę ze Straal, korzystający w ramach prowadzonej działalności z przyjmowania płatności drogą elektroniczną.
Opłaty opłaty należne Straal z tytułu świadczenia Usług określone w Umowie.
Przepisy o Ochronie Danych Osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia Usługi Straal Payment Gateway dostępny jest pod adresem www https://straal.com/pl/regulamin .
Rozwiązanie Techniczne rozwiązanie techniczne oferowane przez Straal Merchantowi, obejmujące sposób integracji pomiędzy systemami Merchanta i Straal i umożliwiające odbieranie przez Merchanta płatności od Klientów z wykorzystaniem usług świadczonych przez Dostawców oraz umożliwiające wymianę̨ informacji i oświadczeń́ pomiędzy Klientami i Merchantem, w tym Konto Merchanta.
Straal Straal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844, Plac Europejski 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694017, kapitał zakładowy: 2 183 000 PLN, NIP: 527-282- 05-82, REGON 368238452.
Strona Straal lub Merchant, zwani łącznie Stronami.
Umowa umowa ramowa dotycząca Usługi Straal Payment Gateway zawarta pomiędzy Straal a Merchantem wraz z niniejszym Regulaminem.
Usługi usługi Straal Payment Gateway oraz inne usługi oferowane przez Straal na rzecz Merchanta.
Usługa Straal Payment Gateway oznacza usługę polegającą na zapewnieniu technicznej możliwości przyjmowania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz Merchanta przy wykorzystaniu Rozwiązania Technicznego, w ramach metod płatności obsługiwanych przez Dostawców i Straal.
Transakcja transakcja płatnicza dokonywana przez Klienta na rzecz Merchanta z wykorzystaniem płatności elektronicznych przy użyciu Usługi Straal Payment Gateway.

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy między Merchantem a Straal w zakresie korzystania przez Merchanta z Usług za pośrednictwem Rozwiązania Technicznego.
 2. Zawarcie Umowy wymaga jej podpisania przez Merchanta i Straal na tym samym dokumencie albo podpisania Umowy w formie elektronicznej przez uprawnionego przedstawiciela Merchanta.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Straal Payment Gateway jest integracja z Rozwiązaniem Technicznym i zawarcie umowy/umów pomiędzy Merchantem a Dostawcami.
 4. Merchant zobowiązany jest do zawarcia umowy z jednym lub kilkoma Dostawcami, zgodnie z którymi wszelkie płatności dokonywane przez Klientów Merchanta będą przetwarzane przez Dostawcę lub Dostawców przy wykorzystaniu Rozwiązania Technicznego Straal.

Usługa Straal Payment Gateway

 1. Usługa Straal Payment Gateway oparta jest na udostepnieniu Merchantowi Rozwiązania Technicznego przez Straal w modelu SaaS (Software-as-a-Service) tj. w modelu, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na serwerze dostawcy oraz udostępniana jest Merchantowi za pomocą Internetu.
 2. Usługa Straal Payment Gateway będzie świadczona na zasadzie ciągłej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.
 3. W ramach Usługi Straal Payment Gateway Straal oferuje Merchantowi:
  1. przyjmowanie środków pieniężnych od Klientów z wykorzystaniem różnych kanałów płatności wskazanych w Umowie, w szczególności:
   1. płatności jednorazowe;
   2. płatności cykliczne (rekurencyjne);
   3. płatności telefoniczne;
   4. płatności w terminalach płatniczych POS;
   5. płatności one-click.
  2. oraz inne Usługi zdefiniowane przez funkcjonalności Rozwiązania Technicznego udostępnione Merchantowi.
 4. Merchant upoważnia Straal do przekazywania Dostawcy w imieniu Merchanta udostępnionych przez Merchanta danych i dokumentów, niezbędnych do oceny Merchanta przez Dostawcę i wymaganych do zawarcia umowy pomiędzy Merchantem a Dostawcą.
 5. Merchant oświadcza, że dane i dokumenty przekazywane do Straal są zgodne z prawdą, aktualne i poprawne, oraz że ich przekazanie nie narusza praw osób trzecich.

Usługi antyfraudowe

 1. Oprócz Usługi Straal Payment Gateway, Straal może świadczyć na rzecz Merchanta na zasadzie modelu SaaS oraz pewne usługi polegające na dokonywaniu oceny poziomu zaufania w stosunku do użytkowników, analizie danych transakcyjnych, identyfikacji urządzeń, oraz ocenie ryzyka fraudowego („Usługi Antyfraudowe”).
 2. W wyniku świadczonych Usług, Straal przekazuje Klientowi w czasie rzeczywistym rekomendację oraz określone parametry dotyczące transakcji zainicjowanej przez klientów Merchanta („Rekomendacja”). Merchant przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wynik przekazywany w związku ze świadczeniem Usług Antyfraudowych stanowi jedynie rekomendację dla Klienta. Decyzję odnośnie realizacji transakcji podejmuje wyłącznie Merchant, a Straal nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje takiej decyzji.
 3. Merchant przyjmuje do wiadomości, że jakość Usług Antyfraudowych jest w dużej mierze uzależniona od jakości, poprawności i ilości danych regularnie dostarczanych przez Merchanta. Dane te są wymagane do rozwoju, w oparciu o uczenie maszynowe (machine learning), oprogramowania wykorzystywanego w celu świadczenia Usług Antyfraudowych oraz do ciągłego poprawiania dokładności Rekomendacji.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług Antyfraudowych, wymagana jest zgodność danych dostarczanych przez Merchanta z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej przekazanej Merchantowi na stronie api-reference.straal.com. Świadczenie Usług Antyfraudowych wymaga pełnej i prawidłowej integracji Merchanta ze Straal lub jego podwykonawcą, zgodnie z dokumentacją dostępną api-reference.straal.com lub dokumentacją dostarczoną przez podwykonawcę.
 5. Świadcząc Usługi Antyfraudowe Straal uprawniony jest z korzystania z usług podwykonawców, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje, z zastrzeżeniem postanowień punktu 14 poniżej.

Dostęp do Usług

 1. Straal zastrzega, że dostęp do Usług może być zmieniony, zawieszany częściowo lub w całości w niezbędnym zakresie w przypadkach uzasadniających podjęcie takich działań, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności środowiska Usług, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy oprogramowania lub aplikacji, podjęcia działań mających na celu zlokalizowanie i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług. Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w przypadkach wyżej wskazanych uznaje się za zgodne z i dopuszczalne w ramach Umowy i nie rodzą one odpowiedzialności Straal. Wyłączywszy przypadki zawieszenia Usług wynikające z niezaplanowanych i niemożliwych do przewidzenia zakłóceń w świadczeniu Usług, Straal będzie informował Merchanta o zawieszeniu Usług z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Straal zastrzega możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz Merchanta, jeżeli ten zalega z płatnościami z tytułu więcej niż jednej faktury VAT. Dostęp do usługi zostanie przywrócony przez Straal pod warunkiem zaksięgowania całej zaległej kwoty z tytułu wyświadczonych Usług na rachunku bankowym Straal.

Specyfikacja techniczna i integracja Rozwiązania Technicznego

 1. Specyfikacja techniczna Rozwiązania Technicznego oraz instrukcja integracji Rozwiązania Technicznego zawarta jest w Dokumentacji Technicznej dostępnej pod adresem https://docs.straal.com/pl
 2. Straal może dokonywać zmian Dokumentacji Technicznej zgodnie z trybem określonym w ustępie 16. Regulaminu. Zmiany wprowadzane przez Straal w Dokumentacji Technicznej co do zasady będą podyktowane rozwojem oraz wprowadzaniem ulepszeń w funkcjonalności Rozwiązania Technicznego bądź uwzględnianiem wymagań Dostawców.

Zobowiązania Straal

 1. Straal zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia Merchantowi dostępu do Usług przez okres trwania Umowy za pomocą Rozwiązania Technicznego;
  2. nie pobierania, ani też nie gromadzenia żadnych należności wpłaconych przez Klientów Merchanta;
  3. technicznego umożliwienia procesowania płatności elektronicznych otrzymywanych przez Merchanta od Klientów przy użyciu Rozwiązania Technicznego za pośrednictwem Dostawców;
  4. Zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz poufności danych osobowych i danych Merchanta zgodnie ze standardami Payment Card Industry Data Security Standard oraz ustępem 11 Regulaminu;
  5. przekazania Merchantowi wszelkich niezbędnych informacji do skutecznego zintegrowania systemu Merchanta z Rozwiązaniem Technicznym.

Zobowiązania Merchanta

 1. Merchant zobowiązuje się:
  1. korzystać z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, Umową i Regulaminem;
  2. wykorzystywać Usługi do obsługi Transakcji na stronach internetowych i w środowiskach IT zaakceptowanych uprzednio przez Straal;
  3. oferować możliwość zawierania Transakcji w ramach metod płatności, które zostały objęte Umową oraz umowami z Dostawcami;
  4. umieścić i utrzymać przez okres obowiązywania Umowy na swojej stronie internetowej logotyp Straal udostępniony na stronie Straal w zakładce https://straal.com/pl/biuro-prasowe ;
  5. stosować się do wytycznych Straal w zakresie podejmowania działań mających zapewnić bezpieczeństwo i spójność Usług wskazanych w Dokumentacji Technicznej;
  6. niezwłocznie informować Straal o wszelkich zmianach dotyczących Merchanta w szczególności zmianach dot. formy prawnej, adresu, danych bankowych, istotnych zmianach w polityce prywatności lub regulaminach dostawy towarów lub świadczenia usług oraz innych danych przekazanych na Karcie Informacyjnej;
  7. obsługiwać płatności elektroniczne zgodnie z wymaganiami Dostawców, w tym zamieszczać w swoich regulaminach lub na stronach www informacje przekazane przez Dostawców lub Straal w terminie wskazanym przez Straal;
  8. Dostosować swoją stronę www przeznaczoną do płatności do wymagań Dostawców lub Straal;
  9. udzielić Dostawcy nieodwołanej zgody (w okresie obowiązywania Umowy) na przekazywanie Straal informacji o transakcjach Merchanta dokonanych za pomocą Rozwiązania Technicznego;
 2. Merchant ma obowiązek prowadzenia swoich kanałów sprzedaży zintegrowanych z Rozwiązaniem Technicznym oraz w przypadku strony internetowej utrzymywania na niej następujących informacji:
  1. politykę prywatności (politykę ochrony danych osobowych Klientów), w tym informację o przekazywaniu danych osobowych Klientów do Straal w związku z realizacją Transakcji;
  2. informację o walucie rozliczeń, wszelkich pobieranych opłatach, w tym za dostawę, opakowanie, podatki;
  3. po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz udanej autoryzacji Transakcji – Merchant powinien poinformować o tym fakcie Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej zgodnie z otrzymanym od Straal komunikatem;
  4. wszelkie inne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedażą na odległość, prawem konsumenckim.

Niedozwolone działania

 1. Merchant nie jest upoważniany do:
  1. używania Usług Straal w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub narusza prawa osób trzecich; w szczególności Usługi nie mogą być wykorzystywane do sprzedaży towarów lub usług, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo, lub których sprzedaż zakazana jest w politykach Straal lub politykach Dostawców;
  2. dokonywania inżynierii wstecznej (ang. reverse engineering), demontażu lub dekompilacji Rozwiązania Technicznego, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone obowiązującymi przepisami prawa;  
  3. dekompilacji, demontażu Rozwiązania Technicznego lub jakiejkolwiek jego części, określania lub prób określania jakichkolwiek kodów źródłowych, algorytmów, metod lub technik stosowanych lub odzwierciedlanych w ramach Rozwiązania Technicznego;
  4. zmiany, tłumaczenia, przeróbki, adaptacji, opracowania Rozwiązania Technicznego lub tworzenia w inny sposób utworów zależnych w stosunku do Rozwiązania Technicznego;
  5. dystrybucji, ujawniania, sprzedaży, wynajmowania, dzierżawy, leasingu, cesji, sublicencjonowania, ustanawiania zastawów lub przenoszenia w inny sposób Rozwiązania Technicznego, w całości lub w części, na rzecz podmiotów trzecich;
  6. usuwania lub zmiany jakichkolwiek wzmianek o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych adnotacji, legend, symboli lub znaków widniejących na Usługach lub Rozwiązaniu Technicznym;
  7. dostarczania informacji, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  8. odmowy lub uchylania się od potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek informacji dostarczanej Straal;
  9. prowadzenia działalności lub wykorzystywania Usług w sposób, który może skutkować reklamacjami, sporami, opłatami, karami i innymi obciążeniami dla Straal lub osób trzecich;
  10. podejmowania działań lub zaniechania, które mogą narazić Straal na ryzyko kredytowe, ryzyko oszustwa, niedotrzymania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innych ustawowych obowiązków lub nagły wzrost ryzyka (oceniane według procedur przyjętych w Straal w oparciu o dostępne dla niej informacje);
  11. podejmowania jakichkolwiek działań, w efekcie których system Straal lub dowolna inna część infrastruktury Straal będzie obciążana w nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży sposób.

Płatności

 1. Z tytułu świadczonych na rzecz Merchanta Usług Straal pobiera opłaty na zasadach oraz w wysokości i zgodnie ze sposobem ich naliczenia określonym w Umowie.
 2. Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez Straal potwierdzane są fakturą wystawianą przez Straal na koniec każdego miesiąca obowiązywania Umowy, przy czym faktura będzie wystawiana, jeśli w danym miesiącu wartość wynagrodzenia Straal przekroczy minimalną wartość do wystawienia faktury tj. 30 PLN, 15 EUR, 15 USD, 15 GBP. Merchant wyraża zgodę na otrzymywanie od Straal faktur w formie elektronicznej. Faktury przesyłane będą na adres e-mail Merchanta wskazany w Karcie Informacyjnej.
 3. Termin płatności faktur wynosić będzie 14 dni od daty ich wystawienia przez Straal.
 4. Wszelkie zwroty środków na rzecz Klientów z tytułu zrealizowania danej Transakcji podlegają następującym zasadom:
  1. za zwroty środków odpowiada wyłącznie Merchant, na zasadach określonych w umowie z Dostawcą;
  2. prowizje i opłaty pobrane przez Straal w związku ze zrealizowaniem Transakcji, która następnie została poddana procedurze zwrotu lub reklamacji, nie są zwracane Merchantowi.
 5. Dla potrzeb wystawiania faktur, wynagrodzenie Straal naliczanie w walucie innej niż PLN, USD, EUR lub GBP będzie przeliczane na PLN według średniego, miesięcznego kursu danej waluty do PLN w danym okresie rozliczeniowym opublikowanym przez NBP.
 6. Koszt płatności wynagrodzenia Straal ponosi w całości Merchant.

Wsparcie techniczne

 1. Straal zapewnia wsparcie w zakresie funkcjonowania Rozwiązania Technicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 za pośrednictwem e-maila: [email protected] oraz telefonu: +48 22 263 03 09.
 2. Straal zapewnia, że konsultanci Straal będą odpowiadali bez nieuzasadnionej zwłoki. Zwykle odpowiedź następuje w ciągu dwóch Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Ochrona danych osobowych

 1. Merchant zaświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Przepisów o Ochronie Danych Osobowych („Administrator”).
 2. Merchant wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Straal.
 3. Administrator powierza Straal przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Przepisów o Ochronie Danych Osobowych w imieniu Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych zostaje powierzone Straal na okres realizacji Umowy i w celu jej realizacji.
 5. Rodzaj danych osobowych, które będą przetwarzane przez Straal będą obejmować i) nazwę Klienta, (ii) hasło, (iii) adres email, (iv) imię i nazwisko lub nazwa firmy, (v) adres pocztowy, (vi) kraj, (vii) dane dotyczące płatności.
 6. W przypadku korzystania przez Merchanta z Usług Antyfraudowych, zakres powierzonych danych określać będą odrębne dokumenty stanowiące załączniki do Umowy.
 7. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Straal, obejmować będą wyłącznie dane Klientów.
 8. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmować będzie następujące czynności dotyczące danych osobowych: zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, przenoszenie, przygotowywanie, zmiana, udostępnianie, profilowanie z użyciem danych osobowych, usuwanie danych osobowych zarówno na papierze jak i w systemach informatycznych.
 9. Stronie przetwarzającej przysługiwać będzie prawo do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym. Strona przetwarzająca poinformuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od powzięcia informacji przez Administratora.
 10. Strona przetwarzająca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przeznaczonych do przetwarzania, w szczególności zaś:
  • Strona przetwarzająca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności zaś do opracowywania i stosowania odpowiedniej dokumentacji i procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych jak również technicznych, informatycznych i prawnych środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami określonymi w ustawodawstwie polskim i unijnym, włącznie z m.in.:  
   • pseudonimującą i szyfrowaniem danych osobowych;
   • zdolnością do trwałego zapewnienia poufności, niezawodności, dostępności i trwałości systemów i usług dotyczących przetwarzania;  
   • zdolnością do terminowego przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych na wypadek awarii technicznej lub innego incydentu;
   • procesem regularnego testowania, weryfikacji i oceny skuteczności technicznych i organizacyjnych metod zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  • Strona przetwarzająca zobowiązuje się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, działań zmierzających do zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych.
  • Strona przetwarzająca zobowiązuje się do angażowania do przetwarzania danych osobowych wyłącznie takich osób, które uzyskają zgodę na przetwarzanie danych.
  • Strona przetwarzająca oświadcza, że wszystkie osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są związane ustawowym obowiązkiem zachowania poufności;
  • Strona przetwarzająca zobowiązuje się prowadzić akta osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • Strona przetwarzająca niezwłocznie powiadomi Administratora o wszelkich przypadkach uchybień w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych stronie przetwarzającej i przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy;
  • Strona przetwarzająca zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych jej na mocy niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Umowie i obiecuje nie udostępniać tych danych w żadnej postaci nieupoważnionym stronom trzecim;
  • Strona przetwarzająca udzieli Administratorowi, na każde jego żądanie, niezbędnych informacji na temat wszelkich danych osobowych przechowywanych przez stronę przetwarzającą.  
 11. Strona przetwarzająca oświadcza, iż:
  • będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w oparciu o udokumentowane polecenie Administratora, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • zobowiązuje się do przestrzegania warunków angażowania innych podmiotów przetwarzających dane;
  • zobowiązuje się do wspierania Administratora w zapewnianiu wypełniania zobowiązań nałożonych na Administratora przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz informacje, do których strona przetwarzająca posiada dostęp;  
  • udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Przepisów o Ochronie Danych Osobowych, umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji oraz przyczyni się do nich, jak również niezwłocznie powiadomi Administratora jeżeli, w jego opinii, zlecenie Administratora narusza Przepisy o Ochronie Danych Osobowych.
 12. Strona przetwarzająca lub jej przedstawiciel prowadzić będzie ewidencję (na piśmie lub w formie elektronicznej) wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, obejmującą:  
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe strony przetwarzającej lub jej podwykonawców oraz Administratora, jak również, o ile ma to zastosowanie, przedstawiciela Administratora lub strony przetwarzającej oraz inspektora ochrony danych;
  • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora;
  • gdy ma to zastosowanie, przesyłania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, włącznie z identyfikacją tego państwa lub organizacji oraz, o ile ma to zastosowanie, dokumentacji odpowiednich zabezpieczeń;
  • w miarę możliwości, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Własność intelektualna

 1. Straal udziela Merchantowi ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji i obowiązującego na całym świecie prawa do korzystania z Usług, w tym w szczególności Rozwiązania Technicznego, wyłącznie do wewnętrznego użytku Merchanta oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Straal dysponuje ważnymi tytułami prawnymi, w tym prawami własności intelektualnej, do Usług i Rozwiązania Technicznego, oprogramowania udostępnionego Merchantowi, technologii udostępnionej lub wdrożonej w ramach Usług oraz kodów źródłowych udostępnianych przez Straal na potrzeby określonych stron www i sieci komputerowej Merchanta. Za wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy, Merchantowi nie zostaje udzielona żadna licencja ani inne prawo do korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej Straal.
 2. Nazwa Straal nie może być używana w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów.
 3. Straal udziela Merchanotwi, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenoszalnej licencji do używania nazwy i logotypu Straal w celu informowania Klientów oraz użytkowników jego strony internetowej o podjętej współpracy ze Straal oraz o możliwości dokonywania płatności przy pomocy Usługi Straal Payment Gateway. Licencja udzielona jest na okres obowiązywania Umowy.
 4. Zabrania się – bez pisemnej zgody Straal – sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści, które Straal udostępnia na swojej stronie internetowej lub w ramach Usług, w szczególności Rozwiązania Technicznego.
 5. Merchant udziela Straal, bez dodatkowego wynagrodzenia, na okres obowiązywania Umowy, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na używanie, prezentowanie i kopiowanie nazwy i logotypu Merchanta wyłącznie w celach marketingu usług Straal.

Odpowiedzialność

 1. Bez względu na okoliczności, Straal nie będzie ponosić odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za utratę zysków lub dochodów przez Merchanta lub za jakiekolwiek szkody poniesione przez Merchanta w związku z Usługami świadczonymi przez Straal, nawet w przypadku powiadomienia przez Merchanta o możliwości zaistnienia takich strat lub szkód. Merchant oświadcza również, że całkowita odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Straal za wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową lub za jakiekolwiek działania lub zaniechania Straal nie przekroczy kwoty odpowiadającej kwocie rzeczywiście zapłaconej Straal przez Merchanta za Usługi w ostatnich 3 (trzech) miesiącach poprzedzających dzień, w którym Straal dowiedział się o roszczeniu Merchanta.
 2. Straal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie danych transakcyjnych dotyczących Transakcji do serwerów Straal, jeśli integracja systemu Merchanta z systemem Straal nie zostanie przeprowadzona zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  Merchant jest całkowicie odpowiedzialny za poprawność oraz właściwy format danych przesyłanych do serwerów Straal.
 3. Straal ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług, jednak z uwagi na specyfikację Usług nie gwarantuje sfinalizowania Transakcji, chyba że brak finalizacji wynika wyłącznie z  przyczyn leżących po stronie Straal. Straal nie gwarantuje też, że Dostawca sfinalizuje Transakcje.
 4. Straal nie jest stroną umowy pomiędzy Merchantem a Klientem ani umowy pomiędzy Merchantem a Dostawcą i nie odpowiada za należyte wykonanie zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów.
 5. Straal nie odpowiada za szkodę osoby trzeciej, w tym Klientów, jeżeli wynikła ona w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy przez Merchanta.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków, jeżeli wynikły one z działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których dana Strona nie mogła przewidzieć i na które nie miała wpływu.
 7. Merchant ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, szkody, roszczenia, a także wszelkie uzasadnione koszty i wydatki wszelkiego rodzaju i natury, które mogą powstać po stronie Straal  w wyniku /naruszenia zobowiązań Merchanta określonych Regulaminem.

Obowiązywanie Umowy

 1. Okres obowiązywania Umowy określa Umowa.
 2. W przypadku, gdy Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi być dostarczone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności.
 3. Straal może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Merchanta na piśmie lub drogą e-mail, jeżeli
  1. Merchant dopuszcza się Istotnego Naruszenia;
  2. Merchant zalega z płatnością faktur za okres co najmniej [2] miesięcy;
 4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie Opłaty należne Straal na mocy Umowy staną się wymagalne w dniu rozwiązania Umowy.

Ochrona Poufności

 1. Wszelkie informacje dotyczące Merchanta lub Straal o charakterze poufnym, lub wyraźnie oznaczone jako poufne, będą traktowane jako poufne przez druga Stronę i będą ujawniane lub wykorzystywane przez drugą Stronę wyłącznie w takim zakresie, w jakim ich ujawnienie lub wykorzystanie będzie niezbędne do świadczenia Usług przez Straal.
 2. Obowiązek zachowania poufności obowiązywać będzie również przez okres 1 (jednego) roku od rozwiązania Umowy, nie znajdując jednak zastosowania do informacji przekazanych zgodnie z prawem do wiadomości publicznej lub w których posiadanie Strony weszły w inny sposób, niezwiązany z obowiązkiem zachowania poufności.
 3. Informacje poufne nie obejmują informacji, które:
  1. Znajdują się lub dostają się do wiadomości publicznej w sposób niezwiązany z ujawnieniem ich przez którąkolwiek ze Stron, ich agenta, przedstawiciela lub pracownika lub
  2. Zostają udostępnione którejkolwiek ze Stron w sposób nieuwzględniający poufności ze źródła innego niż druga Strona lub jej agenci, przedstawiciele lub pracownicy, którym żaden przepis prawa ani żadna umowa nie zakazuje ujawnienia takich informacji.

Postanowienia końcowe

 1. Straal ma prawo zmienić Regulamin, rozwijać i modyfikować Rozwiązanie Techniczne w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem ust. 16.3 poniżej. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy takie modyfikacje lub zmiany będą potrzebne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem.
 2. Jeśli Straal dokona zmian Regulaminu, prześle nową wersję do wiadomości Merchanta na jego adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej w terminie minimum 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Merchant oświadcza, że kontynuując korzystanie z Usług po jednostronnej zmianie Regulaminu przez Straal akceptuje jednocześnie zmiany Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian, Merchant ma prawo złożyć swój sprzeciw w ciągu 14 dni licząc od daty przesłania zmian. Złożenie sprzeciwu przez Merchanta skutkuje wypowiedzeniem Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego
 4. Merchant nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Straal przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie i Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla. m.st. Warszawy
 7. Regulamin wraz z Umową stanowią całość porozumienia między Stronami oraz zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia, oświadczenia i uzgodnienia (w odniesieniu do przedmiotu Umowy).
 8. Żadne z postanowień Regulaminu oraz Umowy nie kreuje stosunku pełnomocnictwa, relacji pracodawca-pracownik lub joint-venture między Stronami.